fbpx

Glossa-centar - DIGITALNI UGOVOR

Pravila i uslovi zaključenja ugovora online putem

1. Predmet ugovora

Prihvatanjem uslova za zaključenje Ugovora online putem određuje se da će Korisnik usluga (polaznik kursa-Korisnik) u skladu sa svojim znanjem njemačkog jezika i u zavisnosti od izbora Korisnika, da pohađa nastavu njemačkog jezika u „Glossa – centru za njemački jezik“ prisustvom u učionici u poslovnicama „Glossa – centra za njemački jezik“ ili putem pristupa Virtuelnoj učionici ili putem online organizovane nastave. Ovim Ugovorm se određuju cijena kursa, rok i način plaćanja cijene odabranog kursa od strane Korisnika.

2. Način zaključenja Ugovora

Ovaj Ugovor se smatra zaključenim online putem, a prilikom prihvatanja uslova ovog Ugovora i to elektorniskim putem davanja saglasnosti kroz izjavu “Pročitao/la sam i slažem se sa uslovima korištenja i odredbama Ugovora koje prihvatam putem davanja svoje saglasnosti”, prilikom čega se ista saglasnost automatski generiše i procesuira elektronskim putem u elektronsku bazu „Glossa – centra za njemački jezik“.

3. Cijena kursa

Kurs njemačkog jezika koji je „Glossa – centru za njemački jezik“ dužan da omogući Korisniku online ili u učionici, podrazumjeva ukupan broj od 60 časova, a za ukupnu cijenu kursa od 360.00 KM sa PDV-om za kurseve od A1.1 do B1.2, a 432. 00 KM sa PDV-om za kurseve od B2.1 do C2.2.

„Glossa – centar za njemački jezik“ omogućava ovim Ugovorom da Korisnik izvrši plaćanje cijene kursa u ratama i to u DVIJE rate , od čega PRVA rata iznosi 180.00 KM sa PDV-om.
za kurseve od A1.1 do B1.2 a 216.00 KM sa PDV-om za kurseve od B2.1 do C2.2

4. Način plaćanja cijene kursa

„Glossa – centar za njemački jezik“ ima pravo na potraživanje uplate cijene kursa. S tim u vezi, prihvatanjem uslova ovog Ugovora, Korisnik se obavezuje da izvrši plaćanje iznosa PRVE rate kursa u iznosu od 180.00 KM sa PDV-om, a u roku od 5 dana (pet dana), od dana prihvatanja ovog Ugovra. DRUGU ratu cijene kursa, Korisnik je dužan da uplati na sredini kursa, tj. do tridesetog časa (do 30 časa), odnosno najkasnije do tridesetišestog časa (do 36 časa), uzimajući u obzir da se 30 čas smatra kao presjek stanja za nivo kurseva, a od nivoa A1/1 do B1/2, a za kurseve od B2/1 do C2/2 se posmatra presjek na 36 času.

Ukoliko Korisnik nastavlja sljedeći nivo kursa njemačkog jezika, dužan je da potpiše novi Ugovor za drugi nivo i izvrši plaćanje cijene za isti.

Ukoliko Korisnik ne izvrši plaćanje prve rate u ostavljenom roku od 5 dana, neće moći prisutpiti nastavi koja je organizovana od strane „Glossa – centar za njemački jezik“.

5. Mjesto plaćanja

Korisnik može izvršiti plaćanje cijene kursa, na različite načine i to:

lično u „Glossa – centru za njemački jezik“ u bilo kojoj od poslovnih jedinica, a u kojem slučaju Korisnik dobija dokaz o izvršenoj uplati (račun), a od strane „Glossa – centar za njemački jezik“.

na žiro račun Unicredit banka br. 3383502257314154, a u kojem slučaju je Korisnik dužan dostaviti „Glossa – centru za njemački jezik“ dokaz o uplati – uplatnicu. Korisniku se daje na mogućnost da dostavi skeniran dokaz o uplati, elektronskim putem, odnosno putem email adrese.

za inostrane uplate je neophodno da Korisnik izvrši unos u uplatni nalog podatke, kao što su: GLOSSA – CENTAR ZA NJEMACKI JEZIK DOO BANJA LUKA; Adress: Vidovdanska 39, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Bank: UNICREDIT BANK DD; BIC: UNCRBA22XXX; IBAN: BA393383504857315540, a kojem slučaju je Korisnik dužan dostaviti „Glossa – centru za njemački jezik“ dokaz o uplati – uplatnicu. Korisniku se daje na mogućnost da dostavi skeniran dokaz o uplati, elektronskim putem, odnosno putem email adrese.

Bankarske troškove, provizije snosi polaznik kursa.

6. Obaveze „Glossa - centar za njemački jezik“ i Korisnika

„Glossa – centar za njemački jezik“ je obavezan organizovati nastavu u skladu sa važećim planom i programom, omogućiti Korisniku nesmetan pristup Virtuelnoj učionici, na kojoj polaznici rade za vrijeme trajanja kursa, odnosno putem online kanala, odnosno u učionici u poslovnicama „Glossa – centar za njemački jezik“ , a u kojoj se održava nastava njemačkog jezika i u zavisnosti od nivoa kursa koji odgovara Korisniku, po njegovom znanju njemačkog jezika.

Prije početka kursa Glossa-centar se obavezuje da će stupiti u kontakt sa polaznikom i obavjestiti ga o načinu i dinamici izvođenja nastave.

Ukoliko se Korisnik opredijelio za Virtuelnu učionicu, „Glossa – centra za njemački jezik“ ili online kanal za održavanje nastave, „Glossa – centar za njemački jezik“ se obavezuje otkloniti sve tehničke nedostatke u skladu sa tehničkim mogućnostima Korisnika, te istog upisati na kurs koji je otvoren u Virtuelnoj učionici ili putem online kanala.

„Glossa – centar za njemački jezik“ je obavezan omogućiti polazniku dio stručne literature i nastavnih materijala.

Polaznik je dužan redovno da pohađa nastavu – kurs njemačkog jezika, te u skladu sa predviđenim planom i programom „Glossa – centra za njemački jezik“ samostalno izvršiti nabavku dijela literature neophodne za nesmetano praćenje časova njemačkog jezika.

„Glossa – centar za njemački jezik“ se obavezuje na završno testiranje polaznika, te polaznici koji uspješno polože test, dobijaju digitalnu Procjenu i Potvrdu o završenom kursu.

7. Prava Korisnika

Korisnik ima pravo da uradi ulazni test, a putem koje se određuje nivo kursa, koji će pohađati u okviru nastave organizovane od strane „Glossa – centra za njemački jezik“. Korisnik koji je uradio ulazni test može upisati nivo kursa  za koji je procijenjen.

Korisnik ima pravo na konsultacije i direktnu podršku tutora za vrijeme trajanja kursa i to putem elektronske pošte ili putem drugih elektronskih komunikacijski kanala, a sa ciljem što boljeg postizanja rezultata u okviru kursa koji Korisnik pohađa.

Korisnik ima pravo putem pismenog Prigovora, obavijestiti administraciju „Glossa – centra za njemački jezik“, ukuljučujući koordinatora nastave i direktora „Glossa – centra za njemački jezik“, a ukoliko je nezadovoljan sa pružanjem usluga ili ako pravila i uslovi ovog Ugovora nisu poštovana od strane „Glossa – centra za njemački jezik“, a tokom njegovog pohađanja kursa. Prigovor polaznika mora sadržati tačnu naznaku u kom dijelu je polaznik kursa nezadovoljan sa pruženom uslugom.

Korisnik ima pravo na Potvrdu o pohađanju kursa. Potvrda predstavlja osnov upisa na naredni kurs njemačkog jezika.

Korisnik koji ne ispuni procenat od 70 % prisustva u redovno održanoj nastavi, uz odobrenje nastavnika može nastaviti sa pohađanjem nastave na sljedećem nivou ili uz potpisanu saglasnosti o samoincijativnom prelasku na naredni nivo.

Po uplati PRVE rate ukupne cijene kursa, Korisnik sebi osigurava pravo na korišćenje usluge u trenutku kada „Glossa – centar za njemački jezik“ formira grupu i najavi pohađanje nastave. S tim u vezi, „Glossa – centar za njemački jezik“ zadržava pravo formiranja grupe najranije od tri radna dana, a najkasnije do 45 radnih dana od dana uplate PRVE rate ukupne cijene kursa.

8. Raskid Ugovora

Ukoliko Korisnik želi da odustane prije konačnog završetka kursa kojeg je pohađao, ”Glossa – centrar za njemački jezik“ zadržava cjelokupan iznos koji je Korisnik uplatio, a u svrhu pohađanja kursa. „Glossa centar za njemački jezik“ zadržava punu cijenu potpisanog ugovora, zbog održavanja usluge, pružanja tehničke podrške i administrativnih troškova.

Ukoliko polaznik ima opravdane razloge neprisustva, može se obratiti putem elektronske pošte na administracija@glossa.ba u kojem zahtjeva raskid ovog Ugovora, a bez mogućnosti povrata novca.

”Glossa – centrar za njemački jezik“ zadržava pravo na raskid ovog Ugovora, ukoliko je ponašanje Korisnika tokom trajanja nastave, suprotno ponašanju prihvatljivom za normalno održavanje i funkcionisanje nastave, odnosno ukoliko Korisnik ne poštuje Pravila o ponašanju „Glossa centra za njemački jezik“ koja su transparentna na web stranici Glossa-centra (elearning.glossa.ba) ili sa kojima Korisnika upozna nastavnik tokom kursa u učionici, a pri čemu ”Glossa – centrar za njemački jezik“ nije obavezna izvršiti povrat uplaćene cijene kursa.

9. Ostali uslovi Ugovora

“Glossa – centar za njemački jezik“ ne garantuje održavanje usluge u slučaju više sile (prirodnih nepogoda), ukoliko se nastava održava u učionici, ili tehničkih problema, poput pada internet konekcije te ostalih poteškoća u radu koje se pod dejstvom trećih sila mogu desiti, a u koliko se nastava održava putem Viruelne učionice ili online kanala. Ukoliko se pod takvim uslovima odloži održavanje nastave, “Glossa – centar za njemački jezik” obavezuje se da će propušteno nadoknaditi u dogovoru sa Korisnikom.

Korisnik je dužan obezbijediti sve tehničke preduslove za korištenje Usluge, posebno one neophodne za pristup Virtuelnoj učionici ili nastavi putem online kanala, kao što je računar i internet konekcija. S tim u vezi, “Glossa centar za njemački jezik” ne odgovora za odsustvovanje sa nastave, a za kurs za koji je uplaćena cijena.

10. Zaštita podataka

Glossa centar za njemački jezik garantuje zaštitu ustupljenih podataka klijenta u skladu sa važećim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine koji definišu i regulišu navedenu oblast.