fbpx

Glossa centar za njemački jezik“ d.o.o., sa sjedištem u Banjoj Luci, u ulici Vidovdanska 39, JIB 4403662020003 upoznaje

korisnika usluga web shopa, u daljem tekstu Korisnik sa

Pravilima i uslovima poslovanja u Online kupovini

1. Predmet kupovine. Kurs njemačkog jezika koji je Glossa-centar dužan da omogući Korisniku online ili u učionici, u zavisnosti od izbora prilikom kupovine.

2. Plaćanje. Prihvatanjem uslova Korisnik se obavezuje da izvrši plaćanje predmata kupovine jednokratno, unošenjem svojih podataka u odgovarajuća polja web shopa. (Broj kartice, iznos uplate). Eventualne troškove bankarske provizije snosi Korisnik.

3. Korištenje predmeta kupovine. Po uplati sredstava, korisnik sebi osigurava pravo na korišćenje predmeta kupovine u trenutku kada Glossa – centar za njemački jezik formira grupu i najavi pohađanje nastave. Glossa – centar za njemački jezik zadržava pravo formiranja grupe najranije od tri radna dana, a najkasnije do 45 radnih dana od trenutka ralizacije kupovine.

Polaznik je dužan redovno da pohađa nastavu – kurs njemačkog jezika, te u skladu sa predviđenim planom i programom „Glossa centra za njemački jezik“ samostalno da izvrši nabavku dijela literature neophodne za nesmetano praćenje časova njemačkog jezika.  

„Glossa – centar za njemački jezik“ se obavezuje na završno testiranje polaznika, te polaznici koji uspješno polože test, dobijaju Procjenu i Potvrdu o odslušanom kursu (digitalno za online kurs, i štampano za kurs u učionici).   

Potvrda predstavlja osnov upisa na naredni kurs njemačkog jezika. Polaznik koji ne ispuni procenat od 70 % prisustva i aktivnosti na kursu, uz odobrenje tutora/nastavnika može nastaviti sa pohađanjem nastave samo uz potpisanu saglasnosti o samoincjativnom prelasku na naredni kurs.

4. Raskid saradnje. Ukoliko korisnik želi da odustane prije konačnog završetka Usluge kursa kojeg je pohađao, ”Glossa – centrar za njemački jezik“  zadržava cjelokupan iznos uplaćen u svrhu pohađanja kursa.

Koncept usluge je takav da je polaznik prilikom upisa upoznat sa intezitetom kursa, vremenskim trajanjem kursa, vremenskim pristupom u učenju. „Glossa centar za njemački jezik“ zadržava punu cijenu potpisanog ugovora, zbog održavanja usluge, pružanja tehničke podrške i administrativnih troškova.

Ukoliko polaznik ima opravdane razloge neprisustva, može se obratiti Prigovorom putem elektronske pošte na administracija@glossa.ba u kojem zahtjeva stopiranje kupljene usluge i ponavanje kupljene usluge u nekom drugom terminu i intezitetu, bez mogućnosti povrata novca.

5. Ostali uslovi. “Glossa – centar za njemački jezik“ ne garantuje održavanje usluge u slučaju više sile (prirodnih nepogoda), tehničkih problema, poput pada internet konekcije te ostalih poteškoća u radu koje se pod dejstvom trećih sila mogu desiti.  U tom slučaju se “Glossa – centar za njemački jezik” obavezuje da će propušteno nadoknaditi u dogovoru sa Korisnikom.

Korisnik  je dužan obezbjediti sve tehničke preduslove za korištenje Usluge, te “Glossa centar za njemački jezik” ne odgovora za odsustvovanje i ne upotrebu usluge koja je kupljena.

U slučaju da kupljenja usluga ne bude moguća da se ponudi korisniku, kao supstitut za uplaćen novac se nudi druga opcija.

“Glossa centar za njemački jezik“ može u svako doba da jednostrano ukine pristup korištenju usluge u slučaju da Korisnik svojim ponašanjem ne poštuje Pravila o ponašanju „Glossa centra za njemački jezik“ koja su transparentna na web stranici Glossa-centra (elearning.glossa.ba) ili sa kojima Korisnika upozna nastavnik tokom kursa u učionici.


6. Zaštita podatka. Glossa centar za njemački jezik garantuje zaštitu ustupljenih podataka klijenta u skladu sa važećim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine koji definišu i regulišu navedenu oblast.