fbpx

UČIONICA

Nauči njemački jezik u učionicama našeg Centra korak po korak sa nastavnikom!

Kursevi u fizičkim učionicama održavaju se u poslovnicama mreže Glossa-centra u Bosni i Hercegovine po odabranoj dinamici i kreirani su sa ciljem da uz odgovarajuću podršku nastavnika korak po korak uspješno naučite njemački jezik na izabranom jezičkom nivou. 

Nastavnici vode grupne časove, prate sve aktivnosti i napredak svakog polaznika, a na raspolaganju su tokom kursa za neograničen broj pitanja i nedoumica. Moderan pristup učenju jezika podrazumeva korišćenje multimedijalnog sadržaja i razvijanje vještina samostalnog učenja i timskog rada kroz interakciju sa polaznicima.

Svi naši kursevi se sistemski nadovezuju jedan na drugi i mogu se kombinovati. 

Posjeti najbližu Glossa poslovnicu i izaberi kurs!

Zašto su naši polaznici uspješni u učenju njemačkog jezika?

Učenje njemačkog jezika u Glossa-centru podrazumijeva različite pristupe učenju kako bi se ravnomjerno razvijale sve jezičke kompetencije: čitanje, pisanje, verbalno izražavanje i razumijevanje pročitanog teksta.

Tokom izrade plana i programa za nastavu njemačkog jezika naš tim se vodio činjenicom da ne postoji savršena niti univerzalna metoda niti pristup za učenje jezika. Nastavne metode, pristupi i tehnike zavise od više faktora kao što su tip nastave – individualna ili grupna, uzrast polaznika, nastavna jedinica koja se odrađuje, potrebe polaznika i naravno, karakter svakog polaznika ponaosob.

Nastava u Glossa-centru omogućava polaznicima da budu aktivni u procesu učenja, a time im daje priliku da uče s razumijevanjem.

Naši pristupi i principi u nastavi omogućavaju polaznicima:

 • Bolju primjenu stečenih znanja
 • Bolje razumijevanje njemačkog jezika
 • Razvoj kognitivnih funkcija
 • Razvoj sposobnosti rješavanja problema
 • Kritički odnos prema sopstvenom i tuđem radu
 • Razvijanje sposobnosti rada u grupi
 • Samostalno pronalaženje informacija

GLOSSA METODOLOGIJA

Otvoren, fleksibilan metodski koncept, koji se prilagođava uslovima i ciljevima učenja jezika specifičnim za svaku grupu, može se definisati sledećim principima:

 • Korišćenje sadržaja u nastavi koji polazniku znači odnosno koji mu pomaže da se orijentiše u situacijama koje su mu do tada bile nove i nepoznate i da pri tome razvije novu perspektivu gledanja na sopstveno okruženje
 • Ohrabrivanje polaznika da učenju jezika pristupi savjesno i aktivno
 • Podsticanje kreativnosti i slobodnog ophođenja na njemačkom jeziku
 • Fokus je na polaznicima, tj. prenošenje aktivnosti sa nastavnika na polaznika ili grupe polaznika, nastavnik nije u centru pažnje
 • Upotreba najsavremenijih udžbenika i nastavnih materijala koji su prilagođeni svakom pojedinačnom polazniku ili grupi i njihovim ciljevima i potrebama
 • Kombinovanje udžbenika sa audio, video i elektronskim medijima
 • Organizovanje dodatnih aktivnosti: filmske večeri, priredbe, sekcije, radionice, veče igara, druženja sa izvornim govornicima njemačkog jezika (Stammtisch), koje polaznicima daju autentičan povod za korišćenje stranog jezika.