USLOVI POSLOVANJA I OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Sadržaj

1. OPŠTE – misija, vizija, vrijednosti, ciljevi

Glossa – centar za njemački jezik je osnovan 2011. godine i predstavlja mrežu škola širom Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banjoj Luci. Ideja koja nas sve okuplja je da budemo promjena u obrazovanju i da kreiramo promjenu koju želimo u svijetu oko nas.

Glossa – centar za njemački jezik je jedina škola koja je akreditovana od strane Goethe–Instituta, kulturne ustanove Savezne Republike Njemačke, koja djeluje širom svijeta. Akreditacija Goethe-Instituta se odnosi na ispunjavanje visokih standarda struke sa ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga.

Mi smo odlučni da istrajemo u pomalo nesvakidašnjoj ideji da pomognemo promjeni našeg okruženja i da podržimo eksploziju ljudskih potencijala koja će da unaprijedi i uzdigne naše društvo, a time i cijeli svijet.

Dok se drugi bave problemom odliva mozgova i fokusiraju svoju energiju na diskusije u vezi sa zastarjelim i nefunkcionalnim obrazovnim sistemom, mi imamo sasvim drugačiji pristup obrazovanju od uobičajenog – mi nudimo rješenja i dopunjavamo znanja koja su dobijena ili se dobijaju putem formalnog obrazovanja.
Mi svoj rad orijentišemo prema osnovnim vrijednostima u obrazovanju i životu uopšte:
Mi preuzimamo odgovornost, razvijamo prilagodljivost, kreiramo inovacije, imamo jasne fokuse, vrednujemo lojalnost, težimo istinskoj posvećenosti i njegujemo zajedništvo.

Čemu težimo?

Težimo obrazovanom društvu koje može da odgovori na izazove 21. vijeka. i velikim zajednicama koje teže edukacijama da se permanentno razvijaju i da uče kako bi unaprijedili svoj kvalitet života i svoje okruženje.

Kakav je naš pristup?
Koristimo najnovija naučna saznanja, principe, strategije, tehnike i modele iz oblasti obrazovanja koja se mogu primijeniti u različitim oblastima života. Podučavamo druge kako da znanja i pristupe koja su dobili u Glossa-centru za njemački jezik implementiraju u svoje dalje školovanje, svoj posao i svoj život uopšte.

Koji je cilj našeg djelovanja?

Mi jačamo i unapređujemo obrazovanje ljudi da ostvare svoju najuzvišeniju viziju, da postanu najbolja verzija sebe i žive kvalitetan život.
1. Rad sa djecom kroz kurseve njemačkog jezika s ciljem da se djeca jezički osposobe i razviju dodatne vještine poput rada u timu, rada na projektima, kritički način razmišljanja, rješavanje problema i pronalaženje rješenja koje će ih pripremiti za izazove 21. vijeka.
2. Rad sa odraslima kroz kurseve njemačkog jezika s ciljem da se jezički osposobe, steknu znanja za polaganje zvaničnih ispita i dobiju međunarodno priznati Goethe-sertifikat, upoznaju druge kulture, dobiju širu sliku svijeta koja će doprinijeti kritičkom načinu razmišljanja i steknu uvide kroz savjetovanja i introspekciju na osnovu kojih će lakše dalje donositi svoje životne odluke ili unaprijediti svoj profesionalni i lični život.
3. Rad sa digitalnim tehnologijama kroz online nastavu i kurseve u fizičkoj učionici s ciljem da se djeca i odrasli jezički osposobe, razviju vještine koje se odnose na informatičke, informacijske i komunikacione tehnologije, da prepoznaju sve benefite koje donose tehnologije, da upravljaju tehnologijama, a ne da tehnologije upravljaju njima.
4. Saradnje sa zvaničnim obrazovnim institucijama i internacionalnim partnerima s ciljem jačanja društva da se podrže talentovani, unaprijedi obrazovni sistem i podigne kulturna svijest i svijest o digitalnim tehnologijama uz naročito vođenje računa o učenicima i studentima kroz stipendije i donacije. Na taj način dajemo svoj doprinos poboljšanju pravednosti u oblasti obrazovanja.
5. Rad kroz lako dostupne sadržaje, informacije i materijale na našem web-sajtu, youtube-kanalu i društvenim mrežama. Kroz korisne sadržaje putem blogova, e-mejlova, video filmova kao i dijeljenjem ličnih iskustava razvijamo i podstičemo samostalnost u učenju, svijest o drugim kulturama i upoznajemo ljude sa trendovima i aktuelnostima u svijetu iz različitih oblasti.
6. Lično i stručno savjetovanje za učenje, dalje školovanje, stipendije, za posao od kuće sa partnerima sa njemačkog govornog područja, ali i za posao na njemačkom govornom području. Kreiramo rješenja koja su odgovor na izazove savremenog tržišta rada.

2. Predmet zaključenja Ugovora

Ugovorom ugovorne strane određuju:
a) nivo kursa, koji će polaznik u skladu sa svojim znanjem njemačkog jezika da pohađa u Glossa – centru za njemački jezik;
b) ukupan broj časova, koje je Glossa-centar dužan da omogući polazniku kursa;
c) ukupnu cijenu kursa;
d) da li polaznik ostvaruje popust, na osnovu kojeg uslova, te koja je skladno tome cijena kursa, koju je polaznik dužan platiti sa popustom.
Polaznik je dužan vršiti redovno plaćanje cijene kursa.

2.1. Uslovi plaćanja

Polaznik kursa se obavezuje ugovorom da izvrši plaćanje ukupne cijene kursa.

Polaznici kursa iz Bosne i Hercegovine imaju mogućnost plaćanja u dvije jednake rate: Prva rata se plaća prije početka kursa, a najkasnije prije početka prvog časa. Prilikom potpisa ugovora druga rata se plaća na sredini kursa, do tridesetog časa (do 30. časa do kursa B1/2),  odnosno do tridesetšestog časa (do 36. časa od kursa B2/1).

Polaznici na dječijim kursevima se imaju mogućnost plaćanja kursa u 4 (četiri) mjesečne rate. Prva rata se plaća prije početka kursa, a najkasnije prije početka časa. Svaka naredna rata se plaća do 15. u mjesecu.

Polaznik kursa iz inostranstva se obavezuje da izvrši plaćanje ukupne cijene kursa u jednoj rati prije početka kursa, prije dobijanja pristupnih podataka za kurs. Navedeno se odnosi na kurs za odrasle, kao i na dječije kurseve.

Svakim narednim kursom polaznik je dužan da potpiše novi ugovor i da izvrši plaćanje.

2.2. Ugovorne obaveze

Glossa – centar za njemački jezik je obavezan organizovati nastavu u skladu sa važećim planom i programom, omogućiti polazniku dio stručne literature i nastavnih materijala, kao i nesmetano pohađanje nastave. Polaznik je dužan redovno da pohađa nastavu – kurs njemačkog jezika.

2.3. Potvrda o pohađanju kursa

„Glossa – centar za njemački jezik“ se obavezuje na završno testiranje polaznika, te polaznici koji uspješno polože test, dobijaju procjenu i potvrdu o odslušanom kursu. Potvrda predstavlja osnov upisa na naredni kurs njemačkog jezika.
Polaznik koji ne ispuni procenat od 70 % prisustva u fizičkoj učionici ili online učionici, uz odobrenje nastavnika može nastaviti sa pohađanjem nastave ili uz potpisanu saglasnost o samoinicijativnom prelasku na naredni nivo kursa. U suprotnom polaznik ne može da nastavi sa pohađanjem nastave na narednom kursu.

2.4. Trajanje kursa

Kursevi od A1/1 do B1/2, traju od 3 do 15 sedmica, zavisno od intenziteta pohađanja nastave.
Kursevi od B2/1 do C2/2, traju od 12 do 18 sedmica, zavisno od intenziteta pohađanja nastave.
Ukupno radno opterećenje u virtuelnoj učionici, zavisi od izbora dinamike kursa (2/3/4/5x sedmično grupne onlajn sesije u trajanju od 90/135/180 minuta).
Polaznici koji su radili ulazne testove mogu upisati kurs za koji su procijenjeni u roku od 12 mjeseci od dana testiranja. Glossa – centar za njemački jezik je obavezan omogućiti polazniku kursa, na njegov zahtjev, konsultacije i direktnu podršku nastavnika za vrijeme trajanja kursa, lično, a i putem elektronske pošte ili putem drugih elektronskih komunikacijskih kanala, sa ciljem što boljeg postizanja rezultata u okviru kursa koji polaznik pohađa.

2.5. Prigovor

U slučaju prigovora polaznik kursa je dužan pismeno da obavijesti administraciju Glossa – centra za njemački jezik putem elektronske pošte na adresu administracija@glossa.ba ukoliko je nezadovoljan pružanjem usluga ili ako nisu poštovana pravila poslovanja navedena u članu 3. Rok za podnošenje prigovora vezanog za kvalitet nastave je moguće podnijeti u toku trajanja kursa putem elektronske pošte na adresu aljosa.preradovic@glossa.ba. U slučaju ostalih vrsta prigovora obratite se putem elektronske pošte direktoru Glossa-centra na adresu adriana.svraka@glossa.ba. Prigovor polaznika mora da sadrži tačnu naznaku u kom dijelu je polaznik kursa nezadovoljan pruženom uslugom. Podnošenje prigovora nakon završetka kursa nije moguće. Glossa – centar za njemački jezik zadržava pravo da polaznika obavijesti u roku od tri radna dana o ishodu prigovora.

2.6. Raskid Ugovora

Ugovor može da raskine bilo koja od ugovorenih strana.

Raskid ugovora od strane polaznika kursa: Ako polaznik odluči da prekine kurs u fizičkoj ili online učionici prije nego što ga završi, trebaće da plati Glossa – centru za njemački jezik 20% ukupne cijene kursa, plus ukupnu cijenu časova koje je Glossa – centar za njemački jezik organizovao do tog trenutka. Polaznik mora da obavijesti Glossa – centar za njemački jezik pismeno o raskidu ugovora.

Raskid ugovora prije početka kursa: Ako polaznik kursa odluči da ne pohađa kurs nakon obavještenja o početku, a već je platio ratu kursa, trebaće da plati 10% ukupne cijene kursa Glossa – centru za njemački jezik za administrativne troškove.

Raskid ugovora za online kurs- “Virtuelna učionica plus”: Ako polaznik raskine ugovor za online kurs u “Virtuelnoj učionici plus” prije nego što ga završi, platiće Glossa – centru za njemački jezik na sljedeći način: Ako raskid nastane u prve četiri sedmice ili prvih 30 školskih časova kursa, platiće samo jednu ratu kursa. Ako do raskida dođe posle četiri sedmice ili nakon 30 školskih časova, platiće punu cijenu kursa. Dan kada je pisanim putem obavijestio administraciju Glossa – centra za njemački jezik o raskidu ugovora se računa kao posljednji dan pristupa platformi za učenje jezika na daljinu i “Virtuelnoj učionici plus”. Ako se ugovor raskine, pristup platformi za učenje na daljinu i virtuelnoj učionici može biti zabranjen.

Raskid ugovora od strane “Glossa – centra za njemački jezik”: Glossa – centar za njemački jezik može raskinuti ugovor sa polaznikom ako polaznik ne poštuje pravila plaćanja navedena u ugovoru ili pravila ponašanja Glossa – centra za njemački jezik.

Viša sila i rasformiranje grupe: Glossa – centar za njemački jezik ne garantuje održavanje kursa u slučaju više sile (prirodnih nepogoda). U tom slučaju se Glossa – centar za njemački jezik obavezuje da će propuštene časove u fizičkoj ili online učionici koji nisu održani, nadoknaditi u dogovoru sa polaznicima u grupi. U slučaju rasformiranja organizovane grupe, tj. ukoliko većina polaznika iz opravdanih ili neopravdanih razloga odustane od kursa i u grupi ostane manje od šest polaznika, Glossa-centar ne garantuje održavanje i nastavak kursa.

Glossa – centar za njemački jezik zadržava pravo da polaznicima ponudi pohađanje kursa po umanjenom broju časova za istu cijenu kursa u slučaju da grupa insistira da krene ili nastavi sa manjim brojem kandidata od šest. Glossa – centar za njemački jezik se obavezuje da je maksimalan broj polaznika u jednoj grupi 12.

Obje strane se obavezuju da poštuju zakone Bosne i Hercegovine u slučaju nesporazuma. Sporovi se rješavaju pred nadležnim sudom u Banjoj Luci.

Ugovor se potpisuje u dva primjerka, a svaka strana zadržava po jedan. Skenirana verzija ugovora sa potpisom polaznika ima pravnu snagu, a prava i obaveze se regulišu zakonima elektronskog poslovanja Republike Srpske

3. Pravila ponašanja

3.1. Pravila ponašanja za polaznike Glossa-centra u učionici

 • Pridržavajte se svih odredbi navedenih u ugovoru, koji potpisujete prije početka samog kursa.
 • Nemojte ni na koji način vrijeđati druge polaznike, nastavnike i drugo osoblje Glossa – centra. Želimo da se svi naši polaznici osjećaju ugodno kod nas.
 • Za vrijeme nastave ne koristite mobilne telefone, ne odgovarate na pozive i svakako isključite zvono, jer se u suprotnom ometa rad drugih polaznika na kursu i prekida sama radna atmosfera.
 • Izbjegavajte žvakaće gume na nastavi ukoliko nisu zaista neophodne, jer Vas sputavaju i ometaju pri čitanju i izgovaranju, a smetaju i ostalim učesnicima nastave.
 • Školska imovina koristi svima, te Vas molimo da se prema inventaru škole odnosite pažljivo, kao prema vlastitom.
 • Dozvoljeno je prisustvovati času ako je došlo do opravdanog kašnjenja. Polaznik bi se trebao potruditi da se što brže integriše i uključi u rad sa ostalima. Ukoliko želi, može ostati nakon časa da pita sve što ga zanima i dobije dodatne informacije. Učestala neopravdana kašnjenja nisu poželjna jer remete radnu atmosferu
 • Sve svoje želje, primjedbe, pohvale i žalbe u pismenom obliku dostavite u naše sanduče, a mi ćemo nastojati da odgovorimo u najkraćem vremenskom roku.

3.2. Pravila ponašanja za naše najmlađe polaznike

 • Želimo da se svi naši polaznici, veliki i mali, u Glossa – centru za njemački jezik osjećaju prijatno kao kod kuće, te molimo da se prema inventaru škole (namještaj, oprema, DVD, CD-player, nastavni materijali, kartice, bojice i slično) odnose pažljivo kao prema vlastitom da bi nam svima duže trajalo i bilo od koristi.
 • Želimo da u našoj školi uvijek vlada vedra i pozitivna atmosfera. No, u našim prostorijama, niti ispred škole, ne bi trebalo biti nepotrebne galame, buke, vike, trčanja kroz hodnik, nepristojnog ponašanja među polaznicima, niti prema nastavnicima. Sva uputstva koja naši najmlađi polaznici dobiju od nastavnika ili drugog osoblja Glossa – centra poželjno je slijediti i upoznati drugare sa istim.
 • Dozvoljeno je prisustvovati času ako je došlo do opravdanog kašnjenja. Polaznik bi se trebao potruditi da se što brže integriše i uključi u rad sa ostalima. Ukoliko želi, može ostati nakon časa da pita sve što ga zanima i dobije dodatne informacije. Učestala neopravdana kašnjenja nisu poželjna jer remete radnu atmosferu, te će roditelji ili staratelji biti pozvani na razgovor u cilju korekcije takvih navika.
 • Ukoliko polaznik izostane sa časa dva puta zaredom, bez javljanja ili opravdanja, roditelji ili staratelji će biti obaviješteni.
 • Ukoliko polaznik redovno zaboravlja zadaću, pribor i ostale dužnosti, roditelji ili staratelji će biti obaviješteni u okviru roditeljskih sastanaka i informativnih razgovora sa nastavnikom.
 • Svi polaznici su obavezni da svojim roditeljima ili starateljima prenesu sva usmena i pismena obavještenja, koja dobiju od nastavnog ili drugog osoblja Glossa – centra.
 • Maloljetna lica ne mogu potpisivati ili raskidati ugovor bez pismene saglasnosti roditelja ili staratelja. Takođe, maloljetna lica ne mogu ostvariti svoje želje (promjena grupe i slično) bez saglasnosti roditelja ili staratelja sa jedne i Glossa – centra sa druge strane.

3.3. Pravila ponašanja za polaznike na online nastavi

Poštovani polaznici, koristimo priliku da Vam se još jednom zahvalimo na povjerenju, što ste se odlučili za učenje njemačkog jezika u našem centru. Želimo da Vam skrenemo pažnju na pravila ponašanja polaznika Glossa – centra za njemački jezik. Pravila ponašanja su postavljena kako bismo omogućili svim našim polaznicima nesmetano i ugodno učenje njemačkog jezika, te Vas najljubaznije molimo da se istih i pridržavate.
 
 • Pridržavajte se svih odredbi navedenih u ugovoru, koji potpisujete prije početka samog kursa.
 • Nemojte ni na koji način vrijeđati druge polaznike, nastavnike i drugo osoblje Glossa – centra. Želimo da se svi naši polaznici osjećaju ugodno kod nas.
 • Dozvoljeno je prisustvovati času ako je došlo do opravdanog kašnjenja. Polaznik bi se trebao potruditi da se što brže integriše i uključi u rad sa ostalima. Učestala neopravdana kašnjenja nisu poželjna jer remete radnu atmosferu.
 • Sve svoje želje, primjedbe, pohvale i žalbe u pismenom obliku dostavite u našoj pedagoškoj službi (aljosa.preradovic@glossa.ba), a mi ćemo nastojati da odgovorimo u najkraćem vremenskom roku.
 • Molimo Vas da na nastavu dolazite na vrijeme, obezbjedite sebi uslove za rad (adekvatan uređaj: računar, laptop, tablet ili mobilni telefon) i idealno bi bilo da imate i slušalice

3.4. Netiquette – pravila lijepog pisanja i ponašanja na platformi

Šta je netiquette?
Pod pojmom netiquette (od engleske riječi net, što znači mreža, i francuske riječi etiquette – pravila ponašanja) se podrazumijeva dobro, primjereno i obzirno ponašanje u okviru tehničke (elektronske) komunikacije.
Netiquette osigurava nekoliko temeljnih pravila, koja omogućavaju prijatnu, ka cilju orijentisanu komunikaciju, bez primjesa negativnih ili čak provokativnih elemenata ili fraza koje nisu do kraja razumljive. Ovakve fraze su često puta prisutne u modernoj komunikaciji putem interneta i kao takve ne doprinose dobroj atmosferi u krugu u kojem se komunikacija odvija.
Nemojte nikada zaboraviti da se za drugim računarom takođe nalazi čovjek. Nemojte nikada napisati nešto, što toj osobi ne biste rekli i u lice. Ovo se može smatrati jednim od temeljnih pravila netiquette.
O lijepom i umjerenom pisanju na platformi za učenje u produžetku.
 
 • Pročitajte primljene poruke, e-mailove i pisanja na forumu vrlo detaljno prije nego uputite konačan odgovor. Ponekada se može desiti da na prvu razumijemo nešto drugačije od onoga što je autor poruke htio saopštiti .
 • Prije nego pošaljete poruku, uvijek razmislite kako će ona uticati na primaoca. Da li je poruka dovoljno razumljiva? Da li je ton obraćanja dovoljno ljubazan?
 • Ako Vas nečija poruka ili objava u forumu iritira, jednostavno pustite da prođe malo vremena prije nego uputite konačan odgovor.
 • Kada objavljujete svoje tekstove u forumima pod novom temom, preporučuje se da izaberete jasan i upečatljiv naslov za temu, kako bi čitalac odmah na početku stekao uvid o čemu se radi.
 • Ne morate uvijek pisati dugačke tekstove, osim ako priroda zadatka to ne zahtijeva. Obratite pažnju na strukturu i jednostavnost.
 • Nastojte da vodite računa o gramatici i pravopisu BHS jezika. Naravno i njemačkog jezika u skladu sa Vašim trenutnim znanjem.
 • Prilikom direktnog obraćanja po mogućnosti izaberite pravilan način oslovljavanja osobe kojoj pišete.
 • Nastojte da riječi ne pišete VELIKIM SLOVIMA. U digitalnoj komunikaciji to važi kao povisivanje tona.
 • Nastojte da ne pišete ironične tekstove.
 • Ukoliko citirate nečiju objavu, nastojte da je preuzmete u potpunosti.
 • Mislite na to da primalac Vaše poruke neće uvijek u prvi mah razumjeti šta ste htjeli reći.
 • U potpisu koristite svoje pravo ime. Nemojte koristiti pseudonime.
 • Tolerišite moguće greške i nedostatke drugih polaznika.
 • Budite autentični u komunikaciji.
 • Obratite se uvijek lično Vašim sagovornicima.
 • Nemojte dozvoliti da neko dugo čeka na Vaš odgovor.
 • Obratite pažnju na to da u forumima upućujete odgovor pravoj osobi.
 • Nastojte da ne šaljete velike datoteke u prilozima e-maila ili poruke.
Uvijek pokušajte da se stavite u ulogu primaoca poruke. Razumije li ona/on suštinu Vaše poruke? Da li biste Vi željeli da primite poruku takvog sadržaja? Zašto da ne? Odlično! Onda ste sve uradili kako treba i poruka je spremna za slanje.
 

4. Kanali komunikacije

Kako bismo Vam pružili što kvalitetniju podršku i odgovore na sva Vaša pitanja, u produžetku Vam dostavljamo kontakt podatke osoblja prema sektorima. U zavisnosti od prirode Vašeg upita ili problema, budite slobodni da se obratite jednom od sektora. Ukoliko Vaš upit ili problem nije moguće dodijeliti bilo kojem od navedenih sektora, budite slobodni da se obratite administraciji Glossa-centra. Vaše obraćanje će nakon toga biti usmjereno nadležnom osoblju.

4.1. Administracija

Ukoliko imate pitanja vezana za ugovore o kursevima ili drugim uslugama, pitanja vezana za plaćanje, želite da naručite ili se raspitate za udžbenike ili Vašu potvrdu o pohađanju kursa, želite da promijenite grupu u kojoj ćete dalje pohađati kurs, želite da izaberete novi model, termin ili intenzitet učenja ili imate pitanje slične vrste, molimo Vas da se obratite administraciji Glossa-centra putem sljedećih kanala. Takođe, putem istih kanala nam možete uputiti sve Vaše primjedbe i sugestije.
Elektronska pošta: administracija@glossa.ba
Mobilni telefon: +387 66 185 988 (Viber/WhatsApp)

4.2. Pedagoški odjel

Ukoliko imate primjedbu na kvalitet nastave u Glossa-centru (u fzičkj učionici ili online učionici) ili jednostavno želite da nam saopštite Vaše prijedloge za naše poboljšanje na ovom polju, budite slobodni da se obratite Pedagoškom odjelu Glossa-centra:
Elektronska pošta: aljosa.preradovic@glossa.ba
Mobilni telefon: +387 66 586 117

4.3. Sektor za tehničku podršku

Ako imate probleme sa prijavom na Glossa Online platformu na kojoj pohađate Vaš online kurs njemačkog jezika ili imate drugi problem sa online kursom tehničke prirode, molimo Vas da se obratite našem sektoru tehničke podrške putem sljedećih kanala:
Elektronska pošta: slobodan.kursevi@glossa.ba
Mobilni telefon: +387 65 351 786 (Viber)

4.4. Odjel za prevodilaštvo

Ukoliko Vam je potreban prevod dokumenata ili teksta druge vrste, kao i usluga usmenog prevođenja, budite slobodni da kontaktirate Odjel prevodilaštva Glossa-centra.
Elektronska pošta: prevod@glossa.ba
Mobilni telefon: +387 66 185 988 (Viber/WhatsApp)

5. Loyality program

Polaznici Glossa – centra za njemački jezik ostvaruju pravo na određene pogodnosti, a prema Loyality programu, u skladu sa internom politikom Glossa – centra za njemački jezik. Korišćenje pogodnosti prema Loyaliti programu ne može biti korišćeno zajedno sa akcijskim popustima ponuđenim od strane Glossa – centra za njemački jezik.

 1. STANDARDNI KURSEVI

Odrasli:

 1. Svaki polaznik ima pravo na popust od 10% na treći kurs zaredom, i isti popust važi za svaki naredni kurs, popusti se ne sabiraju.
 2. Studenti koji daju na uvid validan studentski indeks ostvaruju popust od 10% na sve kurseve, popusti se ne sabiraju.
 3. Jedan član uže porodice (djeca, supružnici) ima pravo na popust od 10% na sve kurseve. Ukoliko oba člana uže porodice idu istovremeno na kurs, jedan od članova ostvaruje pravo na popust.
 4. Osobe koje putuju iz druge opštine, uz dokaz o prebivalištu ili ličnu kartu, ostvaruju popust od 10% na svaki kurs, popusti se ne sabiraju.
 5. Popust za preporuku: Ako osoba koja se prvi put upisuje u Glossa-centar nije registrovana u sistemu, mora platiti punu cijenu kursa, osim ako ispunjava uslove za popust koji su navedeni u tačkama 2 i 4. Osoba koja već pohađa naše kurseve, a preporučila je Glossa-centar nekom novom polazniku, ostvaruje 15% popusta na svoj naredni kurs. Prilikom upisa, treba da naznači ko je ta osoba koja je preporučila Glossu i koja će dobiti taj popust.
 6. Ponuda paketa kurseva:

Odrasli:

 • Polaznik koji kupi i plati dva kursa odjednom, ostvaruje popust od 15% na svaki pojedinačni
 • Polaznik koji kupi i plati tri kursa odjednom, ostvaruje popust od 20% na svaki od ta tri kursa. Ostali popusti se ne primenjuju u ovim slučajevima.
 • Popusti druge vrste ne mogu da se zbrajaju na gore navedena dva popusta.

Djeca:

 • Polaznik koji kupi i plati dva dječija kursa (36 nastavnih jedinica) odjednom, ostvaruje popust od 10% na svaki od ta dva kursa.
 • Kurs za omladinu (Jugendkurs): Polaznik koji kupi i plati dva kursa za omladinu (72 nastavnih jedinica) odjednom, ostvaruje popust od 10% na svaki od ta dva kursa.
 • Polaznik koji kupi i plati tri kursa odjednom (kurs za djecu, kurs za omladinu), ostvaruje popust od 15% na svaki od ta tri kursa.
 1. Rezervacija mjesta za 5% popusta (samo kurs za odrasle): Ako polaznik bude na pola kursa i plati drugu ratu prema ugovoru za trenutni kurs, a istovremeno rezerviše mjesto između 30. i 35. časa, ostvariće popust od 5% na naredni kurs, pod uslovom da je platio prvu ratu za naredni kurs i ispunio obaveze prema prethodnom kursu. Ovaj popust od 5% se akumulira od trećeg kursa nadalje, samo ako polaznik uplati drugu ratu i prvu ratu za naredni kurs. Ako polaznik ne uplati naredni kurs i rezerviše mjesto, nema povrata prve rate ukoliko ne nastavi kurs do druge rate.

Ovaj Loyality program važi samo za standardne kurseve:

Za odrasle:  redovna cijena bez popusta 390 KM od A1-do B1 60 nastavnih jedinica, i kurseve od B2 nivo do C2  sa redovnom cijenom bez popusta 468KM, 72 nastavne jedinice.

Za dječije kurseve redovna cijena bez popusta 234 KM, 36 nastavnih jedinica i kurs za omladinu (Jugendkurs) redovna cijena bez popusta 468 KM, 72 NJ.

Za bilo koje druge modele kurseva ili skraćene varijante kurseva, ovi popusti Loyality programa ne važe.

 

Tabelarni prikaz popusta, cijena i ušteda

 

Vrsta kursa

Redovna cijena (KM)

Ušteda 10% (KM)

Cijena sa 10% popusta (KM)

Ušteda 15% (KM)

Cijena sa 15% popusta (KM)

Ušteda 20% (KM)

Cijena sa 20% popusta (KM)

Odrasli, standardni kursevi A1/1-B1/2

390

39

351

58.5

331.5

78

312

Odrasli, standardni kursevi B2/1-C2/2

468

46.8

421.2

70.2

397.8

93.6

374.4

Djeca A1/1-B1/4

234

23.4

210.6

35.1

198.9

46.8

187.2

Omladina A1/1-C2/2

468

46.8

421.2

70.2

397.8

93.6

374.4

2. PRIPREME ZA ISPITE – SPECIJALIZOVANA NASTAVA

1. Pripremna nastava za Goethe-ispit (u učionici ili online u realnom vremenu)

Pripremna nastava obuhvata 20 školskih časova. Redovna cijena kursa je 300 KM. Polaznici Glossa-centra koji su posljednjih godinu dana pohađali nastavu njemačkog jezika u Glossa-centru ostvaruju popust od 50%.

2. Probni Goethe-ispit za nivoe A1, A2, B1, B2, C1 i C2 (realna simulacija ispita uz rezultate isti dan)

Popust od 30 % mogu ostvaritiPolaznici Glossa-centra koji su u posljednjih 12 mjeseci pohađali nastavu njemačkog jezika u Glossa-centru.

Popust od 50 % ostvaruju: Polaznici koji su u posljednjih 12 mjeseci pohađali kurs “Pripremna nastava za Goethe-ispit ”.

 

Tabela prikaza popusta

NIVO

TRAJANJE PROBNOG ISPITA

REDOVNA CIJENA

30% POPUST

50% POPUST

A1

180 minuta (3h)

60,00 KM

42,00 KM

30,00 KM

A2

180 minuta (3h)

60,00 KM

42,00 KM

30,00 KM

B1

360 minuta (6h)

120,00 KM

84,00 KM

60,00 KM

B2

360 minuta (6h)

120,00 KM

84,00 KM

60,00 KM

C1

450 minuta (7,5h)

150,00 KM

105,00 KM

75,00 KM

C2

450 minuta (7,5h)

150,00 KM

105,00 KM

75,00 KM

 1. POLAZNICI GLOSSA-CENTRA OSTVARUJU PRAVO NA ODREĐENE OSTALE POGODNOSTI

  1.Besplatna online pripremna nastava nakon četiri završena kursa u Glossa-centru
  2. Besplatan Self practice online kurs nakon završenog nivoa odnosno nakon završena dva kursa u Glossa centru
  3. Besplatne konsultacije sa sertifikovanim Goethe-ispitivačima uz obavezno zakazivanje termina (na info pultu ili putem elektronske pošte na adresu info@glossa.ba)
  4. Besplatno online ulazno testiranje
  5. Pozivnicu za sve vebinare i seminare za polaznike Glossa-centra
  6. Pozivnicu za filmske večeri i druge manifestacije Glossa-centra
  7. Besplatno članstvo u Glossa biblioteci
  8. Besplatni dodatni materijali za nastavu
  9. Priručnik za pripremnu nastavu B1, nakon šest završenih kurseva u „Glossa-centru“
  10. Popust u visini od 50% ukoliko polaznik želi da ponovi kurs koji je prethodno pohađao
  11. Popust na usluge pismenog prevođenja u visini od 10% i prednost u brzini obrade prevoda
  12. Besplatno članstvo u Glossa Community online zajednici
  13. Popust na prijavu za polaganje ispita Goethe-Instituta (važi samo za prijave ispita u Bosni i Hercegovini)

   

5.1. Članstvo u Loyality programu

Član Loyality programa može postati svako ko je platio, odnosno kupio jednu ili više usluga Glossa-centra, i to:

 • Kurs njemačkog jezika ili individualna nastava (fizička ili online učionica, djeca ili odrasli)
 • Pripremnu nastavu
 • „Self Practice“ kurseve
 • Glossa Sommer ljetna škola njemačkog jezika
 • Prevode dokumenata ili uslugu usmenog prevođenja

6. Uslovi poslovanja

Glossa – centar za njemački jezik organizuje kurseve prema ukupnom broju časova:

 1. 60 školskih časova po kursu od A1/1 do B1/2
 2. 72 školska časa po kursu od B2/1 do C2/2
 • Glossa – centar za njemački jezik omogućava da polaznik sam bira intenzitet pohađanja kursa u skladu sa trenutnom ponudom
 • Cijena školskog časa iznosi 6.50 KM sa uračunatim PDV-om
 

Glossa – centar za njemački jezik nudi polazniku plaćanje cijene kursa u dvije rate:                      

Prva rata se plaća prije početka nastave prilikom potpisa ugovora, druga rata se plaća na sredini kursa, do tridesetog časa (do 30. časa), odnosno do  tridesetšestog časa (do 36. časa).

U daljem tekstu 30. čas se posmatra kao presjek stanja  za kurseve od A1/1 do B1/2, a za kurseve od B2/1 do C2/2 se posmatra presjek na 36. času i to za kurseve u fizičkoj učionici ili online učionici.

Za kurseve „Virtuelna učionica plus“ kao presjek se posmatra 4. sedmica za  kurseve od A1/1 do B1/2, a za kurseve od B2/1 do C2/2 se posmatra presjek u 6. sedmici.

Ukoliko polaznik nastavlja drugi kurs dužan je do potpiše ugovor za drugi kurs i uplati prvu ratu za isti.

Polaznik kursa može izvršiti plaćanje kursa:

 • U Glossa – centru za njemački jezik u bilo kojoj od poslovnih jedinica
 • Na žiro račun UniCredit Bank br. 3383502257314154
 • Devizna uplata iz inostranstva
 • Putem WEB SHOP-a
 • Putem jedinstvenog generisanog platnog linka
 • Putem PayPal-a
 
Ostale važne napomene:
 
 • Glossa – centar za njemački jezik je obavezan organizovati nastavu sa važećim planom i programom, omogućiti  polazniku  nesmetan  pristup za praćenje  nastave  (u fizičkoj ili u online učionici).
 • Glossa – centar za njemački jezik se obavezuje da omogući polazniku dio stručne literature i nastavnih materijala, kao i nesmetano pohađanje nastave.
 • Glossa – centar za njemački jezik se obavezuje na završno testiranje polaznika, te polaznici koji uspješno polože test, dobijaju digitalnu procjenu i potvrdu o završenom kursu. Potvrda predstavlja osnov upisa za naredni kurs njemačkog jezika. Polaznik koji ne ispuni procenat od 70 % prisustva u fizičkoj ili u online učionici uz odobrenje nastavnika, ili tutora može nastaviti sa pohađanjem nastave samo uz potpisanu saglasnosti o samoinicijativnom prelasku na naredni kurs.
 • Polaznici koji su radili ulazne testove mogu upisati kurs za koji su procijenjeni u roku od jedne godine od dana testiranja.
 • Glossa – centar za njemački jezik je obavezan omogućiti polazniku kursa, na njegov zahtjev, konsultacije i direktnu podršku nastavnika ili tutora za vrijeme trajanja kursa, putem elektronske pošte ili putem drugih elektronskih komunikacijskih kanala sa ciljem što boljeg postizanja rezultata u okviru kursa koji polaznik pohađa.
 • Polaznik kursa je dužan prigovorom pismeno obavijestiti administraciju Glossa – centra za njemački jezik ukoliko je nezadovoljan pružanjem usluga i ako nisu ispoštovana pravila poslovanja.
 • Ukoliko polaznik kursa raskine ugovor prije konačnog završetka kursa kojeg je pohađao, dužan je Glossa – centru za njemački jezik platiti 20 % od ukupne cijene potpisanog ugovora, kao i ukupnu cijenu časova koje je Glossa – centar za njemački jezik organizovao do momenta raskida ugovora, po cijeni pojedinačnog školskog časa organizovanog kursa.
 • Ukoliko polaznik kursa nakon obavještenja o početku nastave odluči da ne pohađa kurs Glossa – centra  za njemački  jezik zadržava uplaćeni avans u iznosu od 10% od ukupne cijene potpisanog ugovora na ime administrativnih troškova.
 • Ukoliko polaznik kursa raskine ugovor prije konačnog završetka  kursa “Virtuelna učionica plus”* kojeg je pohađao, dužan je Glossa – centru za njemački jezik uplatiti na sljedeći način:
  • Ako je do raskida došlo u 4. sedmici kursa, odnosno 6. sedmici kursa, dužan je uplatiti samo jednu ratu kursa. Ukoliko je do raskida došlo od 4. sedmice kursa, odnosno 6. sedmice kursa, do kraja kursa dužan je uplatiti cjelokupan iznos.
 • Ukoliko polaznik ima opravdane razloge neprisustva, može se obratiti prigovorom u kojem zahtjeva raskid potpisanog ugovora.
 • Glossa – centar za njemački jezik ne garantuje održavanje kursa ili zakazanu nastavu u slučaju više sile (prirodnih nepogoda), tehničkih problema.
 • Glossa-centar se obavezuje da će propuštene časove koji nisu održani nadoknaditi u dogovoru sa polaznicima u grupi.
 • U slučaju rasformiranja grupe, tj. ukoliko većina polaznika iz opravdanih ili  neopravdanih razloga odustane od kursa i u grupi ostane manje od šest polaznika, u fizičkoj ili u online učionici, odnosno manje od osam polaznika za Virtuelnu učionicu plus, Glossa-centar ne garantuje održavanje i nastavak kursa.
 • Glossa – centar za njemački jezik zadržava pravo da polaznicima ponudi pohađanje kursa, po umanjenom broju časova, za istu cijenu kursa u slučaju da grupa insistira da krene ili nastavi sa manjim brojem kandidata od šest.

*Virtuelna učionica plus – novac za neodržanu nastavu po sedmicama će biti vraćen polaznicima, na način ako je do obustave došlo do 4. odnosno 6. sedmice, Glossa – centar za njemački jezik ne obračunava iznos  ugovorne obaveze i dužan je vratiti iznos uplate za navedeni kurs, a u slučaju obustave od 4. tj. od 6. sedmice, Glossa centar za njemački jezik obračunava samo prvu  ratu  kursa.

 • Glossa – centar za njemački jezik se obavezuje da je maksimalan broj polaznika u jednoj grupi po modelu kursa:
 1. Fizička učionica – dvanaest polaznika
 2. Virtuelna učionica – dvanaest polaznika
 3. Virtuelna učionica plus – šesnaest polaznika.
 
 • Glossa – centar za njemački jezik može u svakom trenutku da jednostrano raskine ugovor sa polaznikom u slučaju da polaznik kursa svojim ponašanjem ne poštuje pravila o ponašanju.
 • U slučaju da između ugovornih strana dođe do spora, isti će rješavati nadležni Osnovni sud. Ukoliko određene odredbe nisu regulisane u ugovoru Glossa – centra za njemački jezik sa jedne strane i polaznika sa druge strane, primijeniće se odredbe zakona o obligacionim odnosima.

7. Pregled kurseva njemačkog jezika i cjenovnik

7.1 Kursevi za odrasle

KURSEVI ZA ODRASLE

Naziv kursa

Fond časova

Udžbenik

Redovna cijena bez popusta u KM

Redovna cijena bez popusta u EUR

A1/1

60

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 1

390,00

200,00

A1/2

60

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 2

390,00

200,00

A1 MOTIVE

90

MOTIVE A1

585,00

300,00

A2/1

60

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 3

390,00

200,00

A2/2

60

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 4

390,00

200,00

A2+

40

FAKULTATIVNO/POSEBNI MATERIJALI

260,00

135,00

A2 MOTIVE

120

MOTIVE A2

780,00

405,00

B1/1

60

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 5

390,00

200,00

B1/2

60

SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 6

390,00

200,00

B1 MOTIVE

144

MOTIVE B1

936,00

480,00

B1+

40

SICHER B1 +

260,00

135,00

B2/1

72

SICHER AKTUELL B2/1

468,00

240,00

B2/2

72

SICHER AKTUELL B2/2

468,00

240,00

B2+

40

FAKULTATIVNO/POSEBNI MATERIJALI

260,00

135,00

C1/1

72

SICHER C1/1

468,00

240,00

C1/2

72

SICHER C1/2

468,00

240,00

C1+

40

FAKULTATIVNO/POSEBNI MATERIJALI

260,00

135,00

C2/1

72

POSEBNI MATERIJALI

468,00

240,00

C2/2

72

POSEBNI MATERIJALI

468,00

240,00

7.2 Kursevi za djecu i omladinu

KURSEVI ZA DJECU I OMLADINU

Naziv kursa

Fond časova

Udžbenik

Redovna cijena bez popusta u KM

Redovna cijena bez popusta u EUR

KINDERKURS 1                                                                                                                                                 4-7 godina

KIKUS 1/1

36

KIKUS ARBEITSBLATTER

234,00

120,00

KIKUS 1/2

36

KIKUS ARBEITSBLATTER

234,00

120,00

KIKUS 2/1

36

KIKUS ARBEITSBLATTER 2

234,00

120,00

KIKUS 2/2

36

KIKUS ARBEITSBLATTER 2

234,00

120,00

KIKUS 3/1

36

KIKUS ARBEITSBLATTER 3

234,00

120,00

KIKUS 3/2

36

KIKUS ARBEITSBLATTER 3

234,00

120,00

KINDERKURS 2                                                                                                                                                 8-10 godina

PAUL, LISA UND CO. STARTER

Djeca koja imaju poteškoća sa pisanjem, predškolski uzrast, prvi razred A0/1

36

PAUL, LISA UND CO. STARTER

234,00

120,00

Naziv kursa

Fond časova

Udžbenik

Redovna cijena bez popusta u KM

Redovna cijena bez popusta u EUR

PAUL, LISA UND CO. STARTER

Djeca koja imaju poteškoća sa pisanjem, predškolski uzrast, prvi razred A0/2

36

PAUL, LISA UND CO. STARTER

234,00

120,00

PAUL, LISA UND CO. A1/1

36

PAUL, LISA UND CO. A1.1

234,00

120,00

PAUL, LISA UND CO. A1/2

36

PAUL, LISA UND CO. A1.1

234,00

120,00

PAUL, LISA UND CO. A1/3

36

PAUL, LISA UND CO. A1.2

234,00

120,00

PAUL, LISA UND CO. A1/4

36

PAUL, LISA UND CO. A1.2

234,00

120,00

KINDERKURS 3                                                                                                                                                za djecu i omladinu od 11-15 godina

PLANET PLUS A1/1

36

PLANET PLUS A1/1

234,00

120,00

PLANET PLUS A1/2

36

PLANET PLUS A1/2

234,00

120,00

PLANET PLUS BONUS

36

FAKULTATIVNO/POSEBNI MATERIJALI

234,00

120,00

PLANET PLUS A2/1

36

PLANET PLUS A2/1

234,00

120,00

PLANET PLUS A2/2

36

PLANET PLUS A2/2

234,00

120,00

PLANET PLUS A2 BONUS

36

FAKULTATIVNO/POSEBNI MATERIJALI

234,00

120,00

KINDERKURS 4                                                                                                                                               za djecu i omladinu od 12-17 godina

BESTE FREUNDE B1/1

36

BESTE FREUNDE B1/1

234,00

120,00

BESTE FREUNDE B1/2

36

BESTE FREUNDE B1/1

234,00

120,00

BESTE FREUNDE B1/3

36

BESTE FREUNDE B1/2

234,00

120,00

BESTE FREUNDE B1/4

36

BESTE FREUNDE B1/2

234,00

120,00

MIT UNS B1+

 72                 FAKULTATIVNO      468,00                        240,00

                         MIT UNS B1+

JUGENDKURS                                                                                                                                                                          Kursevi za omladinu od 14-18 godina

JUGENDKURS B2/1

72

MIT UNS B2

468,00

240,00

JUGENDKURS B2/2

72

MIT UNS B2

468,00

240,00

JUGENDKURS C1/1

72

MIT UNS C1

468,00

240,00

JUGENDKURS C1/2

72

MIT UNS C1

468,00

240,00

JUGENDKURS C1+

60

FAKULTATIVNO/POSEBNI MATERIJALI

390,00

200,00

JUGENDKURS C2/1

72

POSEBNI MATERIJALI

468,00

240,00

JUGENDKURS C2/2

72

POSEBNI MATERIJALI

468,00

240,00

7.3 Individualna nastava, pripremna nastava i probni ispit

INDIVIDUALNA I PRIPREMNA NASTAVA

Naziv kursa

Fond časova

Udžbenik

Cijena u KM

Cijena u EUR

INDIVIDUALNA NASTAVA SPECIJAL

1

POSEBNI MATERIJALI

45,00

25,00

INDIVIDUALNA NASTAVA ODRASLI I DJECA

1

POSEBNI MATERIJALI

45,00

25,00

PAKET OD 10 INDIVIDUALNIH ČASOVA ODRASLI I DJECA

10

POSEBNI MATERIJALI

400,00

210,00

PAKET OD 15 INDIVIDUALNIH ČASOVA ODRASLI I DJECA

15

POSEBNI MATERIJALI

525,00

275,00

PAKET OD 20 INDIVIDUALNIH ČASOVA ODRASLI I DJECA

20

POSEBNI MATERIJALI

600,00

315,00

PAKET OD 30 INDIVIDUALNIH ČASOVA ODRASLI  I DJECA

30

POSEBNI MATERIJALI

750,00

400,00

INDIVIDUALNA NASTAVA SPECIJAL ZA DVIJE OSOBE

1

POSEBNI MATERIJALI

60,00

35,00

INDIVIDUALNA NASTAVA ODRASLI I DJECA ZA DVIJE OSOBE

1

POSEBNI MATERIJALI

60,00

35,00

PAKET OD 10 INDIVIDUALNIH ČASOVA ODRASLI I DJECA ZA DVIJE OSOBE

10

POSEBNI MATERIJALI

500,00

260,00

PAKET OD 20 INDIVIDUALNIH ČASOVA ODRASLI I DJECA ZA DVIJE OSOBE

 

 

20

POSEBNI MATERIJALI

900,00

470,00

PAKET OD 30 INDIVIDUALNIH ČASOVA ODRASLI I DJECA ZA DVIJE OSOBE

30

POSEBNI MATERIJALI

1200,00

620,00

DOPUNSKI INDIVIDUALNI ČASOVI ZA POLAZNIKE KURSEVA

1

POSEBNI MATERIJALI

15,00

8,00

PRIPREMNA NASTAVA U VIRTUELNOJ UČIONICI

20

POSEBNI MATERIJALI

300,00

155,00

PROBNI GOETHE-ISPIT U UČIONICI

U ZAVISNOSTI OD NIVOA

POSEBNI MATERIJALI

1 ČAS=15,00

1 ČAS=8,00

SELF PRACTICE PRIPREMNI KURS ONLINE

PRISTUP PLATFORMI SA MATERIJALIMA MJESEC DANA

POSEBNI MATERIJALI

25,00

13,00

* Za model učenja “Virtuelna učionica plus” nastavni materijali su integrisani u platformu, a za model učenja “Virtuelna učionica” polaznici će dobiti detaljne informacije o nastavnom materijalu od nastavnika.

* Kursevi koji se pohađaju po modelu “Virtuelna učionica” obuhvataju rad sa udžbenicima u štampanom i digitalnom formatu, dok je kod modela učenja “Virtuelna učionica plus” sav nastavni materijal integrisan u online platformu.

* Paketi individualnih časova se uplaćuju unaprijed. Rok za održavanje časova paketa od 10, 15 i 20 školskih časova je 60 dana, a rok za održavanje časova paketa od 30 časova je 90 dana. U vanrednim okolnostima se navedeni rokovi mogu i produžiti.

KURSEVI sa oznakom + 

Obzirom da je razlika između nivoa A2 i B1 sa jedne strane i B1 i B2 sa druge strane izuzetno velika, kreirani su plus kursevi. Njihov primarni cilj jeste da se popuni praznina u znanju koja postoji na prethodnom nivou i da bi polaznici uspješno prešli na naredni nivo.

KURSEVI sa oznakom MOTIVE

Kursevi MOTIVE su posebno osmišljen oblik nastave koji polaznicima omogućava ubrzano učenje uz jednak kvalitet nastave i broj postignutih ciljeva. Kurs MOTIVE je u ponudi na nivoima A1 (4,5 sedmica), A2 (6 sedmica) i B1 (16 sedmica).

INTENZIVNI LJETNI KURSEVI ZA DJECU I OMLADINU

Kursevi za djecu i omladinu organizuju se tokom ljeta kao intenzivni ljetni kursevi i kao standardni kursevi, ali sa pojačanim intenzitetom nastave (3-5 puta sedmično po dva časa).

8. Usluge prevođenja

Glossa – centar za njemački jezik u ponudi ima usluge usmenog i pismenog prevođenja. Cijena kod pismenih prevoda zavisi od vrste i količine teksta koji se prevodi, a utvrđuje se na osnovu prevodilačke kartice. Jedna prevodilačka kartica je 1800 karaktera. Cijena usmenog prevođenja se definiše u dogovoru sa sektorom prevodilaštva Glossa-centra. Više informacija o uslugama prevođenja možete dobiti putem prevod@glossa.ba.

9. Udžbenici

Polaznici kursa trebaju da posjeduju odgovarajuće udžbenike kako bi pohađali kurs. Sve ostale, specifične nastavne materijale potrebne kao dopuna nastavnom procesu će polaznicima u okviru nastave da ustupi Glossa – centar za njemački jezik u štampanom ili digitalnom formatu.

9.3 Uputstvo za aktivaciju digitalnih udžbenika

Pratite navedena uputstva kako bi bez problema pristupili kupljenom udžbeniku.

U Vašem pretraživaču (Google Chrome, Mozzila Firefox, Safari…) pokrenite navedenu internet adresu

https://hueber.edupool.de/?login

Korisnik koji nema otvoren nalog, treba da klikne na navedeni link i izvrši Inicijalnu (početnu) registraciju.

Unos teksta radite sa ispravnim podacima.

Startcode – Kod dobijen mejlom za udžbenik koji ste naručili

E-mail Adresse – Vaš aktivni mejl, koji aktivno koristite i imate nesmetan pristup istom ( gmail, live, outlook, icloud itd)

Passwort Angeben. – Postavljate šifru za svoj Hueber nalog (Nalog u kojem se nalazi Vaš digitalni udžbenik). Šifra da bi bila prihvaćena mora ispunjavati navedene uslove. Minimalno 9 karaktera (slova, brojeva, specijalnih znakova), mora imati velika slova, mala slova, brojeve i specijalni znak. U slučaju da šifra ne ispunjava uslov, neće biti prihvaćena. U šifri ne koristite razmak (space). Vaša šifra je jedinstvena i samo je Vi koristite. Istu zapamtite, zapišite u svoj privatni notes, jer ta Šifra je šifra preko koje ćete pristupati svom nalogu.

Passwort wiederholen – Ponovite unos postavljene šifre.

Savjeti. Ne koristite SRB/BIH/HR tastaturu i slova sa afrikatima (š,č,š,ć,đ)

Kad Vaša šifra ispunjava zahtjev, ponudiće Vam se dugme „Registrieren“. Obavezno provjerite unesene podatke. Prije verifikacije registracije.

Nakon toga dobijate poruku sledećeg sadržaja.

Navedena poruka nosi sledeće značenje.

 1. Provjerite svoju prijavljenu e-mail adresu. Provjerite obavezno inbox, ali i spam poruke, nevažeće i sl. U
 2. U toj poruci se nalazi pristupni link, kojim ćete potvrditi da ste to VI. Klikom na isti
 3. Očekujte mejl u nekoliko minuta. (Zato je važno da uneseni mejl bude ispravan)

Nakon toga otvarate svoj E-mail nalog.

Otvorite primljeni E-mail:

Navedeni mejl Vam želi dobrodošlicu u svijet interaktivnih digitalnih udžbenika. Potvrđuje Vašu uspješnu registraciju. Klikom na navedeni LINK završavate svoju registraciju. Ako link ne radi. Budite slobodni Link prekopirati (COPY-PASTE) u preglednik koji koristite.

Po aktiviranju ovog linka dobijate poruku:

Poruka je potvrda, da su svi Vaši podaci sačuvani.

Sledeći korak.

Izađite iz svih pretraživača koje koristite. Pokrenite jedan od njih ponovo (NPR Google Chrome)

Pokrenite adresu

https://hueber.edupool.de/?login

Unosite podatke:

Pristupni e-mail, šifru i kliknete na dugme (crveno) Anmelden.

Nakon toga pokrećete svoj nalog.

Kretanje na nalogu je slobodno.

Buchregal- Vaše knjige. Koje otvarate pritiskom na dugme aufrufen.

Velagskatalog- katalog ostalih digitalnih udžbenika

Startcode – Namjienjen kod svake naredne kupovine digitalnog udžbenika. Naredna kupovina, je samo unos dobijenog koda u postojeće nalog.

App downloaden – Aplikacije za mobilne uređaje.

Savjetujemo da unesete svoje podatke, poput Ime, prezime, adresa, da dovršite svoj nalog.

Pri završetku korištenja naloga, iz istog izađite.

Svom nalogu možete pristupiti svaki put preko web adrese https://hueber.edupool.de/?login

10. Instrukcije za plaćanje

10.1 Uputstvo za plaćanje iz Bosne i Hercegovine putem opšte uplatnice u Banci ili Elektronskog bankarstva

 1. UPLATILAC (Navodite Ime i Prezime, adresu i broj telefona; npr. Petar Petrović, Ul. Stepe Stepanovića, 065/065-000)
 2. SVRHA DOZNAKE (Navodite za koga uplaćujete i šta uplaćujete; npr. Petar Petrović 1. rata kursa A1/1 ili ako uplaćujete za dijete ili treću osobu obavezno navedete za koga uplaćujete; npr. Petrović Ivan, dječiji kurs)
 3. PRIMALAC „Glossa centar za njemački jezik doo“ , Vidovdanska 39, 78000 Banja Luka
 4. Žiro račun broj: 3383 5022 5731 4154
 5. Troškove bankarske provizije snosi uplatilac

Primjer uplatnice ukoliko uplaćujete za sebe:

Primjer uplatnice ukoliko uplaćujete za dijete ili za treće lice:

10.2 Uputstvo za plaćanje iz inostranstva

Ukoliko se uplata cijene kursa vrši iz inostranstva, neophodno je u uplatni nalog unijeti podatke i to na sljedeći način:

GLOSSA – CENTAR ZA NJEMACKI JEZIK DOO BANJA LUKA;

Adress: Vidovdanska 39, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina;

Bank: UNICREDIT BANK DD;

BIC: UNCRBA22XXX;

IBAN: BA393383504857315540.

Za izvršenu uplatu iz inostranstva Polaznik kursa dužan je dostaviti „Glossa – centru za njemački jezik“ dokaz o uplati – uplatnicu.

Bankarske troškove i provizije snosi Polaznik kursa (uplatilac).

Da bi izvršili plaćanje iz inostranstva potrebno je da imate otvoren devizni račun za plaćanje u zemlji iz koje uplaćujete Vaš kurs.

Plaćate uvijek u eurima u suprotnom Vam uplata neće dospjeti.

Bosna i Hercegovina ne podržava plaćanje putem Mobilnog bankarstva iz inostranstva, potrebno je ipak otići lično u banku i popuniti uplatni obrazac, u suprotnom Vam uplata neće dospjeti na račun Glossa-centra.

Primjer obrazca za devizno plaćanje iz inostranstva:

10.3 Uputstvo za plaćanje putem PayPal-a

Potrebno je da se ulogujete na Vaš PayPal nalog i izvršite plaćanje u eurima na adresu:

paypal.glossa@gmail.com

Troškove provizije uplate snosi Polaznik kursa (uplatilac).

10.4. Uputstvo za plaćanje putem GLOSSA WEB SHOP-a

Potrebno je da posjetite Glossa web shop putem klika na link ispod:

https://glossacentar.com/kursevi/

Potom izaberete odgovarajući kurs. U našem primjeru je to kurs A1/1.

Kliknete na „Upiši kurs“ i dalje pratite uputstva za plaćanje.

Otvoriće Vam se sljedeća stranica nakon klika na „Upiši kurs“.

Potom izaberite „Kupi kurs“, nakon čega Vam se dalje otvara Vaša korpa za kupovinu.

Izaberite opciju „Kreni na plaćanje“ nakon čega Vam se otvara novi prozor gdje je potrebno da unesete svoje lične podatke. Obratite pažnju na to da su polja sa zvjezdicom obavezna polja i neophodno ih je popuniti.

Sa desne strane birate opciju plaćanja u Banci putem bankarske uplatnice ili putem platne kartice.

Prije nego nastavite dalje neophodno je da ste pročitali Uslove korištenja i odredbe, te čekirali polje predviđeno za prihvatanje uslova.

Ukoliko izaberete opciju „Direktna bankovna transakcija“ dobićete od nas ovo uputstvo za plaćanje gdje su na početku navedene upute za plaćanje iz BiH ili inostranstva.

Ukoliko izaberete opciju „Plaćanje karticama (u cjelosti ili na rate)“, birajte opciju plaćanja u ratama ili u cjelosti.

Plaćanje na rate je moguće ukoliko posjedujte jednu od sljedećih kartica:
Unicredit Bank – Visa Classic

Unicredit Bank – MasterCard revolving

Unicredit Bank – Visa revolving

Unicredit Bank – Zlatna Visa revolving

Za plaćanje u cjelosti je potrebno da posjedujte bilo koju od navedenih platnih kartica u bilo kojoj banci na svijetu:

VAŽNA NAPOMENA: Plaćanje platnim karticama putem Glossa web shopa je u potpunosti sigurno za sve naše klijente. Glossa – centar za njemački jezik koristi Monri sistem za elektronske novčane transakcije, te osigurava enkripciju i čuvanje svih Vaših podataka.

Klikom na “Naručite”, dolazite do ekrana za plaćanje.

Kliknite na „Nastavi na plaćanje“ nakon čega dolazite do posljednjeg koraka.

Potrebno je da popunite tražene podatke sa kartice i kada kliknete na „Plati“ izvršili ste plaćanje Vašeg kursa.

Ukoliko plaćate u ratama kod polja „Broj rata“ umjesto „Jednokratno“ potrebno je da izaberete broj rata koji želite za plaćanje Vašeg kursa.

U slučaju tehničkih problema sa uplatom slobodno se obratite našoj administraciji putem Vibera ili WhatsApp-a na broj +387 66 185 988.

GLOSSA – CENTAR ŽELI VAM USPJEŠNO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA

HVALA VAM NA POVJERENJU

(kraj dokumenta)

 

Status ažuriranja: 19.9.2023.

Uvek smo vam na raspolaganju!

Kako vam možemo pomoći?